O obci 

Správní území obce Dohalice je tvořeno katastrálními územími Dohalice a Horní Dohalice. Dohalice leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, jenž se nachází ve střední části východních Čech. Okolí obce rozkládající se v nadmořské výšce od 249 m n.v. na lukách při potoce západně od Dohaliček, po 284 m n.v. severovýchodně od Horních Dohalic, náleží do povodí říčky Bystřice, která obcí protéká.

Obyvatelé a návštěvníci obce mohou využít díky blízké silnici I. třídy č. 35 a železniční trati č. 041 (zastávka Dohalice) i dobrého spojení hromadnou dopravou (autobusovou i vlakovou). Dle aktuálních údajů v správním území obce trvale žije 450 obyvatel, z toho 63 v části Horní Dohalice a 387 v části Dohalice.  

Mimo historických památek se především v horní části obce a v části u silnice vedoucí k železničnímu přejezdu v Sadové se můžeme setkat s novodobou výstavbou – izolovanými rodinnými domky a objekty zvanými bytovky. Některé z objektů jsou využívány k individuální rekreaci formou chalupaření, ke kterému láká zdejší prostředí a povodí Bystřice. 

Dobré dopravní spojení a umístění obce nedaleko okresního (krajského) města Hradce Králové umožňuje mimo možnosti trvalého bydlení i vhodné prostředí pro ekonomickou (podnikatelskou) sféru. Charakter krajiny včetně způsobu hospodaření na půdě ovlivnily historický vývoj jednotlivých částí obce.

Vývojem jsou Dohalice, ve své centrální části, dosídleny novodobou výstavbou – izolovanými rodinnými domy. Tento charakter zástavby (včetně objektů zvaných bytovky) se dílčím způsobem projevuje nejen v horní části Dohalic, ale i v části u silnice vedoucí k železničnímu přejezdu v Sadové. Některé stávající objekty, především v Horních Dohalicích, jsou funkčně využívány k individuální rekreaci formou chalupaření. Díky dobrému dopravnímu spojení a umístění obce je zde vedle možnosti trvalého bydlení, vhodné prostředí i pro ekonomickou (podnikatelskou) sféru. 

Geologické poměry území

Řešené území je z geologického hlediska součástí rozlehlého areálu české křídové pánve a náleží k centrální části pánve. V profilu křídovými uloženinami je zastoupen téměř cely sled křídových sedimentů do sladkovodního cenomanu po svrchní turon. Při povrchu terénu vystupují sedimenty svrchního turonu. Z hlediska faciálního dělení České křídy náleží oblast k tzv. labské oblasti, kde jsou sedimenty turonu kompletně vyvinuty v monotónní slinité a vápnito-jílovité facii celkové mocnosti až 300 m.

Typickými horninami v celé oblasti jsou slínovce a vápnité jílovce. Jsou to horniny málo propustné až nepropustné, takže zájmová oblast je chudá na podzemní vodu. Z pokryvných útvarů jsou nejvíce zastoupeny spraše, které by v daném případě mohly představovat jedinou využitelnou nerostnou surovinu. 

Biogeografická poloha

Dle fytogeografického členění Josefa Dostála (Atlas ČSSR 1966) je území v okolí obce Dohalice zařazeno do oblasti středoevropské a jihovýchodoevropské květeny (Pannonicum), obvodu s převažující teplomilnou květenou (subpannonicum), okrsku Polabí.

Podle regionálního fytogeografického členění V. Skalického a B. Slavíka (Květena České socialistické republiky, Academia 1988) leží území ve fytogeografické oblasti termofytikum (Thermophyticum), obvod České termofytikum (Thermobohemicum), okres Východní Polabí, podokres Hradecké Polabí.

Podle Culka (členění použité pro Nadregionální a regionální ÚSES ČR, Společnost pro životní prostředí Brno 1995) řadíme oblast do provincie středoevropských listnatých lesů, hercynské podprovincie, bioregionu Cidlinsko-chrudimského, podregionu Cidlinského. 

Pedologie

Půdotvornými substráty jsou zde sprašové hlíny, spraše a nivní uloženiny. Mocnost čtvrtohorních zvětralin je převážně 10 až 20 m. V území se vyvinuly černozemně, hnědozemě, hnědé půdy, nivní půdy, lužní půdy glejové a oglejené půdy zbažinělé. 

V obci

MUDr.Miroslava Kloudová

MUDr.Miroslava Kloudová

 • Dnes 16:00 - 22:00
aktuálně otevřeno
aktualizováno: 28. 3. 2021 19:40, OI Admin

Novinky z obce

Zrychlujeme internet
Obec

aktualizace článku: 27. 4. 2021

Zrychlujeme internet

 • OI Admin
 • 60
Nový obecní web
Úřad Obec Volný čas

aktualizace článku: 27. 4. 2021

Nový obecní web

 • OI Admin
 • 109
Nabídka kominických služeb
Obec

aktualizace události: 27. 4. 2021

Nabídka kominických služeb

 • začíná v - končí v
 • Obec Dohalice
DateTimeOriginal - -0001-11-30 00:00:00
Obec

aktualizace galerie: 6. 4. 2021

Husova lípa

 • František Petřík
DateTimeOriginal - 2018-01-01 17:40:35
Obec

aktualizace galerie: 6. 4. 2021

Dohalický kostel

 • OI Admin
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ DOHALICE
Obec

aktualizace článku: 30. 3. 2021

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ DOHALICE

 • OI Admin
 • 44